Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  

ΑΡΧΑΙΑ

  

                                    ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

 

 

1)ΝΑ   ΓΡΑΦΕΙ  Η ΓΕΝΙΚΗ   ΚΑΙ   ΚΛΗΤΙΚΗ   ΕΝΙΚΟΥ  ΤΩΝ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ:

        ή στρατιά ,        όΑτρείδης,                ή δίψα

 

 

 

 

2)ΝΑ  ΓΡΑΦΕΙ  Η ΔΟΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ  ΤΩΝ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ:

        ό κοχλίας ,         ή βασίλισσα ,              ή  δίκη

 

 

 

3)ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ  Η  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ   ΠΤΩΣΗ   ΤΩΝ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ   ΠΡΩΤΗΣ   ΚΛΙΣΗΣ:

1.Αί  (οίκία)πλησίον της  (θάλαττα) είσίν.

2.Ό  λοχαγός  λέγει τώ (στρατιώτης ) ότι δεί την (άμαξα) κατακαίειν.

3.Ταίς  (ψυχή) ταίς  γεμούσαις πονηρών (επιθυμία  )φάρμακον ό  λόγος έστί .

4.‘Ημείς  και  ύμείς  έγενόμεθα  καί  (συγχορευτής)  κα ί  (συμφοιτητής)   καί   (συστρατιώτης).

5.Κατά  τον της (μέλιττα) τρόπον  δεί  άναγιγνώσκειν.

6.Οί  (πολέμιος)  ού φυλάττουσι  τούς (όρκος)  των  (θεός)

7.‘Ο  Κύρος άποπέμπει  τούς (δασμός)

 

 

4)ΝΑ   ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ  Η  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ   ΠΤΩΣΗ  ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ   ΚΛΙΣΗΣ:

1.Οί  (πολέμιος)  ού  φυλάττουσι  τούς (όρκος)  των  (θεός)

2.‘Ο  Κύρος  άποπέμπει  τούς  (δασμός)   τώ   (άδελφός).

3.Οί  (θεός)  ούκ  είσίν  ύμίν  (σύμμαχος)

4.‘Ο  άγαθός  σώζεται σύν τοίς  (θεός)   καί  έκ  πάνυ (δεινόν)

 

 

 

 

 

5)ΝΑ  ΓΡΑΦΟΥΝ   ΟΙ  ΠΛΑΓΙΕΣ  ΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΣΥΝΕΚΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ   ΣΤΟΥΣ  ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ή φανερά  όδός  ,  ό  έλεύθερος  πολίτης          

 

 

 

6)ΣΤΑ   ΠΑΡΑΚΑΤΩ    ΖΕΥΓΑΡΙΑ  ΝΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

  ΣΤΗΝ  ΙΔΙΑ  ΠΤΩΣΗ  ΜΕ ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

(π.χ. άνθρώπους (τίμιος) = τιμίους άνθρώπους)

 1. όπλοφορίαι (παράνομος) .
 2. θαλάττη (ήρεμος).
 3. ζωής (μακρός)
 4. χώραις (βάρβαρος)
 5. ζώοις (ήμερος)
 6. νόμων (άνθρώπειος)
 7. πολίτας (γενναίος)

 

 

 

7)ΝΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ  ΤΙΣ   ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΜΕ  ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟΝ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ

 1. Έν ταίς  (άρχαίοςΆθήναις αί μέν  τών  ίδιωτών  οίκίαι (μικρός)  καί  (ταπεινός),  οί δέ δημόσιοι οίκοι  (ύψηλός) τε  καί (καλός) ήσαν.
 2. Οί  των  γεωργών  πόνοι  πολλάκις  (μάταιος)  είσίν , έπειδή  (βλαβερός) ζώα  τούς καρπούς διαφθείρει.
 3. Έν τή  (άρχαίος) Βαβυλώνι  στοαί (περίλαμπρος ) και κήποι (άνθηρός) και περίπατοι (τερπνός) ήσαν.
 4. Έλεγον  τήν  πόλιν (πλούσιος) καί (ένδοξος) είναι .

 

 

 

 

 

8)ΝΑ   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΙΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ  ΜΕΛΛΟΝΤΑ  Ή ΤΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟ.

 1. Οί Θηβαιοι  (στρατοπεδεύω,αόριστος ) έπί τω άπαντικρύ  λόφω. .
 2. Τούτο δε ποιήσας ό Τιθραύστης(πέμπω,αόριστος ) πρός  Άγησίλαον  πρέσβεις .
 3. Σύ (φυλάττω, μέλλον) τήν  πόλιν.
 4. ‘Ο κακός (κολάζω,μέλλον) τούς έναρέτους .
 5. Ακούσαντες δέ ταυταπολλοί  μέν (δακρύω, αόριστος ), πάντες δ’(ψηφίζω,αόριστοςβοηθείν  μετ  ’Αγησιλάου.
 6. Οί φίλοι (λέγω,μέλλον) τω Κλεομβρότω.
 7. ‘Ημείς (κινδυνεύω,αόριστος) ύπό  τής πόλεως  τά έσχατα παθείν .
 8. Κάκεινος τά αύτά ( πράττω , μέλλον)
 9. ’Εάν έμέ  άποκτείνητε (βλάπτω, μέλλον) ύμας  αύτούς .
 10. Οί πολέμιοι τάς σπονδάς παράτούς  όρκους  (λύω, αόριστος )

 

 

 

9)ΝΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ

 1. Οί Θηβαιοι και δένδρα  (κόπτω)  καίοίκίας  κατακεκαύκασι.
 2. Λέγουσιν  ότι ταυτα Δέξιππος  (πράττω).
 3. Τοίς μένΑθηναίοις Σόλων  τούς νόμους  (γράφω), τοις δε Σπαρτιάταις  Λυκουργος.
 4. Οί νέοι  (θαυμάζω)  τούς γονέας αύτων.
 5. Λέγουσιν  ότι οί πολέμιοι χρήματα  καί  πρόβατα  (διαρπάζω)
 6. Οί  Αθηναιοι  (τειχίζω)  τάς  πόλεις  λίθοις  καί ξύλοις .
 7. Πάντες  οίάνθρωποι  (θύω) τοις θεοις.
 8. Πάντες ήμεις  (χορεύω)  έντοις  Διονυσίοις .
 9. Οί  ίππείς  τών Βοιωτών τά έπί του βωμου ίερά  (διαρίπτω)  καίτούς  του Αγησιλάου  στρατιώτας  (διώκω)

 

 

 

 

 

 

10)ΝΑ  ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥΝ  ΤΑ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ  ΚΑΙ 

ΟΙ  ΜΕΤΟΧΕΣ  ΜΕΣΗΣ  ΦΩΝΉΣ  ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ:

 βλάπτομαι , ψεύδομαι , φυλάττομαι

 

 

 

 

11)ΝΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ   ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΜΕ ΤΟΥΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ 

 ΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ  ΤΗΣ  ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ:

 1. Ο στρατιώτης ού (βούλομαι,ενεστώτας)  τώ στρατηγώ  (πείθομαι,απαρέμφατο -ενεστώτας).
 2. Πατηγύας  έλεγε ότι βασιλεύς σύν  στρατεύματι  πολλώ (παρασκευάζομαι,παρατατικός)  είς μάχην.
 3. Πολλοί  Πέρσαι  ύπό των στρατιωτών  τούΑλεξάνδρου  (διώκομαι,μετοχή-ενεστώτα) (φονεύομαι,ενεστώτας ).
 4. Οί ’Αθηναίοι (ψηφίζομαι,αόριστος) των  ναυμαχησάντων  στρατηγών  όκτώ  όντων.
 5. ‘Ο Κλεόμβροτος (στρατοπεδεύομαι,αόριστος  )ένΛεύκτροις  της Θεσπικής .
 6. (παύομαι,αόριστος ) του πολέμου  οί τε  Λακεδαιμόνιοι καί  οί ’Αθηναίοι
 7.  Οί Θεοί  ένάντιοι  αύτοίς  (είμί,μέλλοντας )

 

                                                                    ΕΠΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ   ΣΚΑΛΙΣΤΗ

                                                                                             ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ