ΑΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΡΧΑΙΑ

 

 

                                     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

1)ΝΑΓΡΑΦΕΙ ΗΓΕΝΙΚΗΚΑΙΚΛΗΤΙΚΗΕΝΙΚΟΥΤΩΝΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ:

        ήστρατιά ,        όΑτρείδης,                ήδίψα

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ:    τήςστρατιάς         του ’Ατρείδου         τής δίψης

ΚΛΗΤΙΚΗ: (ώ) στρατιά         (ώ)  Ατρείδη           (ώ) δίψα

 

 

 

 

 

 

 

2)ΝΑΓΡΑΦΕΙ ΗΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ:

        όκοχλίας ,         ή βασίλισσα ,              ήδίκη

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΔΟΤΙΚΗ :      τοις κοχλίαις ταις βασιλίσσαις          ταις δίκαις

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: τούςκοχλίας      τάς βασιλίσσας             τάςδίκας

 

 

 

3)ΝΑΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΚΑΤΑΛΛΗΛΗΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣΠΡΩΤΗΣΚΛΙΣΗΣ:

1.Αί (οίκία)πλησίον της (θάλαττα)είσίν.

2.Ό λοχαγός λέγει τώ (στρατιώτης )ότιδεί την(άμαξα)κατακαίειν.

3.Ταίς(ψυχή)ταίς γεμούσαις πονηρών(επιθυμία)φάρμακον ό λόγος έστί .

4.‘Ημείς και ύμείς έγενόμεθα καί(συγχορευτής)καί(συμφοιτητής) καί(συστρατιώτης).

5.Κατά τον της(μέλιττα)τρόπον δεί άναγιγνώσκειν.

6.Οί (πολέμιος) ού φυλάττουσι τούς (όρκος) των (θεός)

7.‘Ο Κύρος άποπέμπει τούς (δασμός)

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. οίκίαι , θαλάττης

2.στρατιώτη , άμαξαν

3.ψυχαίς , έπιθυμιών

4.συγχορευταί , συμφοιτηταί, συστρατιώται

5.μελίττης

 

 

 

 

 

 

4)ΝΑΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΚΑΤΑΛΛΗΛΗΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣΔΕΥΤΕΡΗΣΚΛΙΣΗΣ:

1.Οί(πολέμιος)ού φυλάττουσι τούς(όρκος)των(θεός)

2.‘Ο Κύρος άποπέμπει τούς (δασμός)τώ (άδελφός).

3.Οί (θεός)ούκ είσίν ύμίν(σύμμαχος)

4.‘Ο άγαθός σώζεται σύν τοίς(θεός)καί έκ πάνυ(δεινόν)

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. πολέμιοι , όρκους , θεών

2.δασμούς , άδελφώ

3.θεοί, σύμμαχοι

4.θεοίς , δεινου

 

 

 

 

 

5)ΝΑΓΡΑΦΟΥΝΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΚΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣΔΥΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ή φανερά όδός  ,  ό έλεύθερος πολίτης          

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΕΝΙΚΟΥ:       τήςφανεράς όδού   , τού έλευθέρου πολίτου

ΔΟΤΙΚΗΕΝΙΚΟΥ:       τηφανερά όδω      , τω έλευθέρω πολίτη

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΕΝΙΚΟΥ: τήν φανεράν όδόν,  τόν έλεύθερονπολίτην

 

ΓΕΝΙΚΗΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ:    τώνφανερών όδών  , τών έλευθέρων πολιτών

ΔΟΤΙΚΗΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ:    ταίςφανεραίς όδοίς , τοίς έλευθέροις πολίταις

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ:τάς φανεράς όδούς , τούς έλευθέρους πολίτας

 

 

 

 

 

 

 

6)ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩΖΕΥΓΑΡΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΤΗΝΙΔΙΑ ΠΤΩΣΗΜΕ ΤΑΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

(π.χ. άνθρώπους (τίμιος)= τιμίουςάνθρώπους)

 1. όπλοφορίαι (παράνομος) .
 2. θαλάττη (ήρεμος).
 3. ζωής (μακρός)
 4. χώραις (βάρβαρος)
 5. ζώοις (ήμερος)
 6. νόμων (άνθρώπειος)
 7. πολίτας (γενναίος)

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. παράνομοι όπλοφορίαι
 2. ήρέμω θαλάττη
 3. μακράς ζωής
 4. βαρβάροις χώραις
 5. ήμέροις ζώοις
 6. άνθρωπείων νόμων
 7. γενναίους πολίτας

 

 

 

 

 

7)ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟΝΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ

 1. Έν ταίς (άρχαίος)Άθήναις αί μέν τών ίδιωτών οίκίαι(μικρός)καί(ταπεινός),οί δέ δημόσιοι οίκοι (ύψηλός)τε καί(καλός)ήσαν.
 2. Οί των γεωργών πόνοι πολλάκις(μάταιος)είσίν , έπειδή (βλαβερός)ζώα τούς καρπούςδιαφθείρει.
 3. Έν τή(άρχαίος)Βαβυλώνι στοαί(περίλαμπρος)και κήποι(άνθηρός)καιπερίπατοι(τερπνός)ήσαν.
 4. Έλεγον τήν πόλιν(πλούσιος)καί(ένδοξος)είναι .

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

 1. άρχαίοις , μικραί, ταπειναί,ύψηλοί , καλοί
 2. μάταιοι , βλαβερά
 3. άρχαία , περίλαμπροι , άνθηροί, τερπνοί
 4. πλουσίαν , ένδοξον

 

 

 

 

 

 

8)ΝΑΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑΣΤΟΜΕΛΛΟΝΤΑΉ ΤΟΝΑΟΡΙΣΤΟ.

 1. Οί Θηβαιοι (στρατοπεδεύω,αόριστος ) έπίτωάπαντικρύ λόφω. .
 2. Τούτο δε ποιήσας ό Τιθραύστης(πέμπω,αόριστος )πρός Άγησίλαον πρέσβεις .
 3. Σύ (φυλάττω, μέλλον)τήν πόλιν.
 4. ‘Ο κακός(κολάζω,μέλλον)τούς έναρέτους .
 5. Ακούσαντες δέ ταυταπολλοί μέν(δακρύω, αόριστος ),πάντες δ’(ψηφίζω,αόριστος )βοηθείν μετ  ’Αγησιλάου.
 6. Οί φίλοι(λέγω,μέλλον)τωΚλεομβρότω.
 7. ‘Ημείς (κινδυνεύω,αόριστος)ύπό τής πόλεως τά έσχατα παθείν .
 8. Κάκεινος τά αύτά ( πράττω , μέλλον)
 9. ’Εάν έμέ άποκτείνητε(βλάπτω, μέλλον)ύμας αύτούς .
 10. Οί πολέμιοι τάς σπονδάς παράτούς όρκους (λύω, αόριστος )

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. έστρατοπέδευσαν

2.έπεμψε

3.φυλάξεις

4.κολάσει

5.έδάκρυσαν, έψήφισαν

6.λέξουσι

7.έκινδυνεύσαμεν

8.πράξει

9.βλάψετε

10.έλυσαν

 

 

 

9)ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ

 1. Οί Θηβαιοι και δένδρα (κόπτω) καίοίκίας κατακεκαύκασι.
 2. Λέγουσιν ότι ταυταΔέξιππος (πράττω).
 3. Τοίς μένΑθηναίοιςΣόλων τούς νόμους (γράφω),τοις δε Σπαρτιάταις Λυκουργος.
 4. Οί νέοι (θαυμάζω) τούς γονέας αύτων.
 5. Λέγουσιν ότι οί πολέμιοιχρήματα καί πρόβατα (διαρπάζω)
 6. Οί  Αθηναιοι (τειχίζω) τάς πόλεις λίθοις καίξύλοις .
 7. Πάντες οίάνθρωποι (θύω)τοις θεοις.
 8. Πάντες ήμεις (χορεύω) έντοις Διονυσίοις .
 9. Οί ίππείς τών Βοιωτών τά έπί τουβωμουίερά (διαρίπτω) καίτούς του’Αγησιλάου στρατιώτας (διώκω)

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

 1. κεκόφασι.
 2. πέπραχε
 3. γέγραφε
 4. τεθαυμάκασι.
 5. διηρπάκασι
 6. τετειχίκασι .
 7. τεθύκασι .
 8. κεχορεύκαμεν
 9. διερρίφασι , δεδειώχασι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΤΑΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΚΑΙΟΙΜΕΤΟΧΕΣΜΕΣΗΣ ΦΩΝΉΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ:

 βλάπτομαι , ψεύδομαι , φυλάττομαι

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ:           βλάπτεσθαι    ψεύδεσθαι      φυλάττεσθαι

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ:         βλάψεσθαι      ψεύσεσθαι      φυλάξεσθαι

ΑΟΡΙΣΤΟΣ:               βλάψασθαι     ψεύσασθαι     φυλάξασθαι

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:  βεβλάφθαι      έψεύσθαι        πεφυλάχθαι

 

 

ΜΕΤΟΧΕΣ

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ:βλαπτόμενος,η,ον  ψευδόμενος,η,ον     φυλαττόμενος,η,ον

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ:βλαψόμενος,η,ον   ψευσόμενος,η,ον     φυλαξόμενος,η,ον

ΑΟΡΙΣΤΟΣ:    βλαψάμενος,η,ον    ψευσάμενος,η,ον     φυλαξάμενος,η,ον

ΠΑΡΑΚΕΙΜ:  βεβλαμμένος,η,ον   έψευσμένος,η,ον     πεφυλαγμένος,η,ον

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΗΣΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ:

 1. Ο στρατιώτης ού(βούλομαι,ενεστώτας)τώ στρατηγώ (πείθομαι,απαρέμφατο -ενεστώτας).
 2. Πατηγύας έλεγε ότι βασιλεύςσύν στρατεύματι πολλώ(παρασκευάζομαι,παρατατικός)είς μάχην.
 3. Πολλοί Πέρσαι ύπό τωνστρατιωτών τούΑλεξάνδρου (διώκομαι,μετοχή-ενεστώτα)(φονεύομαι,ενεστώτας ).
 4. Οί ’Αθηναίοι (ψηφίζομαι,αόριστος)των ναυμαχησάντων στρατηγών όκτώ όντων.
 5. ‘Ο Κλεόμβροτος (στρατοπεδεύομαι,αόριστος )ένΛεύκτροις της Θεσπικής .
 6. (παύομαι,αόριστος )του πολέμου οί τε Λακεδαιμόνιοικαί οί ’Αθηναίοι
 7.  ΟίΘεοί ένάντιοι αύτοίς (είμί,μέλλοντας )

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. βούλεται , πείθεσθαι
 2. παρεσκευάζετο
 3. διωκόμενοι , φονεύονται
 4. έψηφίσαντο
 5. έστρατοπεδεύσατο
 6. Επαύσαντο
 7. έσονται