ΒΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΡΧΑΙΑ

 

            ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

1)ΣΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΒΡΕΘΟΥΝ ΤΑΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΑΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ:

1.Ού παραδίδομεν ύμίν τά όπλα.

2.Φιλοσόφω έοικας , ώ νεανίσκε.

3.‘Η πατρίς έστί φίλτατον.

4.’Απαιδευσία πάντων τών κακών μήτηρ έστί.

5.‘Η σιωπή τώ λαλούντι σύμμαχος γίγνεται.

6.‘Ο ’Αλκιβιάδηςέδίδασκε τους Λακεδαιμονίους τειχίζειν τήνΔεκέλειαν.

7.Δεικνύωμεν τοίς πεπλανημένοις τήν όδόν.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. ύμίν=ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ έμμεσο,   τάόπλα =ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ άμεσο,  ήμείς=ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ  ,  Δίπτωτο Ρήμα

2.Φιλοσόφω= ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,σύ= ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ,  Μονόπτωτο Ρήμα

3.πατρίς= ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ , φίλτατον=ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

4.’Απαιδευσία= ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ,μήτηρ=ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ,

5.σιωπή = ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, σύμμαχος=ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

6.’Αλκιβιάδης= ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, Λακεδαιμονίους =ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ άμεσο,τειχίζειν=ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ έμμεσο,   ΔίπτωτοΡήμα

7.πεπλανημένοις=ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ έμμεσο,

τήνόδόν =ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ άμεσο,        ήμείς=ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ  ,

 ΔίπτωτοΡήμα

 

 

2)ΝΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

οίκίζω ,  φονεύω , σώζομαι ,ράπτομαι

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ:           οικίζω φονεύω           σώζομαι         ράπτομαι

 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ:      ώκιζον            έφόνευον        έσωζόμην       έρραπτόμην

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ:         οίκίσω            φονεύσωσώσομαιράψομαι

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ:   ώκισα έφόνευσα        έσωσάμην      έρραψάμην

 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:  ώκικα πεφόνευσασέσωσμαιέρραμμαι

 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ:ώκίκειν         έπεφονεύκειν έσεσώσμην     έρραμμην

 

 

 

  

 

 

3)ΝΑΚΑΝΕΤΕΧΡΟΝΙΚΗΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΩΝΡΗΜΑΤΩΝ (ΣΤΟΠΡΟΣΩΠΟ,ΣΤΗΦΩΝΗ, ΣΤΗΝΕΓΚΛΙΣΗΠΟΥΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ):

άρχησθε , πλήττοιο , σωσάσθω

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ:           άρχησθε          πλήττοιο                     σωζέσθω       

 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ:         ---------                         πλήξοιο           -----------         

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ:   άρξησθε                      πλήξαιο          σωσάσθω

           

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ:  ήργμένοι ήτε  πεπληγμένοςείης       σεσώσθω

                        ήργμέναι ήτε              πεπληγμένη είης

                        ήργμένα ήτε               πεπληγμένονείης

 

 

 

 

4)ΝΑΚΑΝΕΤΕΕΓΚΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ (ΣΤΟΠΡΟΣΩΠΟ,ΣΤΗΦΩΝΗ, ΣΤΟΧΡΟΝΟ ΠΟΥΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ) :

άγορεύουσι , έτοιμάσει ,τεθαύμασαι , έδάνεισας

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ: άγορεύουσι       έτοιμάσει        τεθαύμασαι                έδάνεισας                  

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ:        άγορεύωσι      -----------          τεθαυμακώςή δανείσης

                                                                                    τεθαυμακυίαή

                                                                                                                τεθαυμακός ή

ΕΥΚΤΙΚΗ:     άγορεύοιεν      έτοιμάσοιο     τεθαυμακώς είη         δανείσαις

                                                                                    τεθαυμακυίαείη

                                                                                    τεθαυμακός  είη

           

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ:      άγορευόντων  -----------         τεθαυμακώς έστω     δάνεισον

                    ή άγορευέτωσαν  τεθαυμακυίαέστω

                                                                                    τεθαυμακός  έστω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)ΝΑΚΛΙΘΕΙ ΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ:

άλλάττομαι , θάπτομαι ,βιάζομαι       

                                   

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

            -----------                      -----------                      -----------         

 

            ήλλαξο                        τέθαψο                        βεβίασο          

 

            ήλλάχθω                     τεθάφθω                     βεβιάσθω

           

            -----------                      -----------          -----------

 

ήλλαχθε          τέθαφθε                      βεβίασθε        

 

            ήλλάχθων                   τεθάφθων                   βεβιάσθων     

 

             

 

 

6)ΝΑΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ

1.Εύλαβού τάς διαβολάς , κάν ψευδείς ------- (είμί, ένεστώτας).

2.Τοίς παισί συμβουλεύουσιν , ίνα ‘Ομήρου ποίησιν -------- (σπουδάζω, ενεστώτας).

3.’Εάν τους πρέσβεις ’Αγησιλάου -------- τουςσυμμάχους προδώσετε  (δέχομαι, αόριστος).

4.Πρόθυμοι είσίν , ίνα πάσαν φυλακήν ---------- (φυλάττομαι , αόριστος).

5.’Εγώ τοιούτός είμί ,ώστε παραυτίκα --------- τώ λόγω (πείθομαι, ένεστώτας)

6.Βελτίους τους παίδας ποιήσετε , αν τάς ψυχάς αύτώδεόντως ------- (παρασκευάζομαι,αόριστος)

7.’Επίορκοι έσεσθε , ήν τάς σπουδάς ---------- (λύω, αόριστος)

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  1. ώσιν
  2. σπουδάζωσιν
  3. δέξησθε
  4. φυλάξωνται
  5. πείθωμαι
  6. παρασκευάσησθε
  7. λύσησθε

 

 

 

 

 

7)ΝΑΓΡΑΦΕΙ ΗΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙΚΛΗΤΙΚΗΕΝΙΚΟΥΚΑΙ ΗΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ ΤΩΝΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ:

ή έρις , ό παίς , ή χείρ , ήψαλίς , ό άνήρ , ή είκών

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗΕΝΙΚΟΥ :         τήνέριν            τόν παίδα        τήν χείρα       

τήν ψαλίδα     τόν άνδρα       τήν είκόνα

 

ΚΛΗΤΙΚΗΕΝΙΚΟΥ:             ώ έρι   ώπαί               ώ χείρ

ώ ψαλίς          ώάνερ ώείκών

 

ΔΟΤΙΚΗΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ : ταίςέρισι         τοίςπαισί        ταίςχερσί

ταίς ψαλίσι    τοίς άνδράσι   ταίς είκόσι

 

 

 

 

8)ΝΑΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑΚΕΝΑΜΕ ΤΙΣΛΕΞΕΙΣΠΟΥ ΣΑΣΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ:

1.Προσεκαλέσαντο την ---------πρός άρχοντα (γυνή).

2.Περί Συρίας διηγησόμεθα, όπου σίτος πολύς καιπρόβατά έστί και--------οί καρποφόροι (φοίνιξ).

3.Είς διδασκάλων πέμποντες πολύ μάλλονέντέλλονται έπιμελείσθαι εύκοσμίας των----------  ή-----------καί κιθαρίσεως (παίς , γράμμα).

4.Οί-------τους-----------άρπάζουσιν (γύψ,όρνις).

5.‘Ο Κύριος ήψατο της--------της κόρης (χείρ)

6.’Αλλ’ , ώ δαιμόνιε -----------, έτι και νύνέμοί πείθου (Σωκράτης)

7.‘Ορώ μέγαν τόν----------- ύμίνέσεσθαι (άγών)

8.Αί πηγαί των ποταμών έν τοίς ---------- είσίν (όρος)

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.     γυναίκα

2.     φοίνικες

3.     παίδων , γραμμάτων

4.     γύπες , όρνιθας

5.     χειρός

6.     Σώκρατες

7.     άγώνα

8.     όρεσι

 

 

 

 

 

 

9)ΣΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΟΙΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ (ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ,ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ,ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ):

1.’Επειδή έν νυκτί άπέρχονται , χαλεπώς έπορεύοντο

2.Μη γνώτω ή δεξιά σου τι ποιεί ή άριστερά σου.

3.Εί μη ποιήσουσι ταύτα, έκσπονδοι έσονται.

4.‘Οσιοι γονείς τούς παίδας νουθετήσουσιν, ότανδέη.

5.Δώσω ύμίν ήγεμόνα , ός ύμάς διά τών όρών άξει.

6.Πάσι δέος ήν, μη ματαία αν γένοιτο ή στρατεία.

7.Εύ ίσθι τούτο ότι ούχ έκών έξαμαρτάνω.

8.Πατρίς έστί πάσα , ίνα αν πράττη τις εύ.

 

                                                             

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

1.     ’Επειδή έννυκτί άπέρχονται ,ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

2.     τι ποιεί ήάριστερά σου, ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ-ΠΛΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ

3.     Εί μη ποιήσουσιταύτα, ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ-ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ

4.     όταν δέη,   ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ-ΧΡΟΝΙΚΗ

5.     ός ύμάς διά τώνόρών άξει, ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ

6.     μη ματαία ανγένοιτο ή στρατεία,ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ-ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΗ

7.     ότι ούχ έκώνέξαμαρτάνω, ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ

8.     ίνα αν πράττητις εύ,   ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΕΛΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

10)ΝΑ ΒΡΕΙΤΕΤΟΥΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΟΝΤΡΟΠΟ ΕΚΦΟΡΑΣΚΑΙ ΤΗΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ:

1.Της Παράλου άφικομένης νυκτός έλέγετο ή σημφορά.

2.‘Η βοή έγίγνετο έγγύτερον.

3.Και οί μέν ’Αθηναίοι έκ γής και έκ θαλάσσης ήμύνοντο.

4.’Εκαλέσαμεν και Προδικόν καίΙππίαν, ίναέπακούσωσι Πρωταγόρου.

5.Βουλεύου μέν βραδέως, έπιτέλει δε ταχέως τάδόξαντα.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

1.     νυκτός ,ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΔΗΛΩΝΕΙ ΧΡΟΝΟ

2.     έγγύτερονΕΠΙΡΡΗΜΑ-ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟΠΟ

3.     έκ γής , έκ θαλάσσης ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΙ-ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΟΠΟ

4.     ίνα έπακούσωσι ΠρωταγόρουΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ

                                                               ΠΡΟΤΑΣΗΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟΠΟ

5.     βραδέως , ταχέως ΕΠΙΡΡΉΜΑΤΑ-ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΡΟΠΟ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

11)ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΩΝΜΕΤΟΧΩΝΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΕΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣΉΑΠΟΛΥΤΕΣ:

1.     Τοσαύτα πράγματα έχούσης τήςτυραννίδος έπιζητείτε ταύτην.

2.     Τίς άν ήθέλησεν άπειθείν όρώντόν βασιλέα εύπειθή?

3.     Ταύτα έπράξατε καίπερ ούκέπιτρέποντος τού νόμου.

4.     ’Εκείνος εύθύς τριήρεις μέν  έπλήρου βοηθήσων κατάθάλατταν.

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

1.     τής τυραννίδοςΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΟΛΥΤΗ

2.     ΤίςΥΠΟΚΕΙΝΕΝΟ ΜΕΤΟΧΗΣ -ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ

3.     τού νόμουΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΟΛΥΤΗ

4.     ΕκείνοςΥΠΟΚΕΙΝΕΝΟΜΕΤΟΧΗΣ -ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

12) ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑΡΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

1.     ‘Ορώ γάρ ούδένα άνθρωπονάναμάρτητον διατελούντα.

2.     Οίδα Σωκράτη διαλεγόμενονκάλλιστα περί άρετής καί τών άλλων άνθρώπων.

3.     Φαίνονται ήμών οί πρόγονοιτών άλλων άπάντων διαφέροντες.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

1.     ‘Ορώ    ΡΗΜΑΑΙΣΘΗΣΗΣ- Η ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙΣΤΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΞΗάνθρωπον

 

2.     Οίδα    ΡΗΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟΗ ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥΕΙΝΑΙ Η ΛΕΞΗΣωκράτη

 

 

3.     Φαίνονται  ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑΗΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥΕΙΝΑΙ Η ΛΕΞΗ οίπρόγονοι