Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΡΧΑΙΑ

  

                                    ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

 

 

1) ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΤΑ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΑ ΤΩΝ  ΡΗΜΑΤΩΝ:

1.Ού παραδίδομεν ύμίν τά όπλα.

2.Φιλοσόφω έοικας , ώ νεανίσκε.

3.‘Η πατρίς έστί φίλτατον.

4.’Απαιδευσία πάντων τών κακών μήτηρ έστί.

5.‘Η σιωπή τώ λαλούντι σύμμαχος γίγνεται.

6.‘Ο ’Αλκιβιάδηςέδίδασκε τους Λακεδαιμονίους τειχίζειν τήν Δεκέλειαν.

7.Δεικνύωμεν τοίς πεπλανημένοις τήν όδόν.

 

  

2)ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

οίκίζω ,  φονεύω , σώζομαι ,ράπτομαι

 

 

 

 

3)ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝΡΗΜΑΤΩΝ

 (ΣΤΟΠΡΟΣΩΠΟ,ΣΤΗΦΩΝΗ, ΣΤΗΝΕΓΚΛΙΣΗ ΠΟΥΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ):

άρχησθε , πλήττοιο , σωσάσθω

 

 

 

4)ΝΑΚΑΝΕΤΕ ΕΓΚΛΙΤΙΚΗ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

(ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΗ ΦΩΝΗ,  ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ) :

άγορεύουσι , έτοιμάσει ,τεθαύμασαι , έδάνεισας

 

 

 

 

 

 

 

5)ΝΑ ΚΛΙΘΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ:

άλλάττομαι , θάπτομαι ,βιάζομαι       

                                   

 

 

             

 

 

6)ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ

1.Εύλαβού τάς διαβολάς , κάν ψευδείς ------- (είμί, ένεστώτας).

2.Τοίς παισί συμβουλεύουσιν , ίνα ‘Ομήρου ποίησιν -------- (σπουδάζω, ενεστώτας).

3.’Εάν τους πρέσβεις ’Αγησιλάου -------- τουςσυμμάχους προδώσετε  (δέχομαι, αόριστος).

4.Πρόθυμοι είσίν , ίνα πάσαν φυλακήν ---------- (φυλάττομαι , αόριστος).

5.’Εγώ τοιούτός είμί ,ώστε παραυτίκα --------- τώ λόγω (πείθομαι, ένεστώτας)

6.Βελτίους τους παίδας ποιήσετε , αν τάς ψυχάς αύτώδεόντως ------- (παρασκευάζομαι,αόριστος)

7.’Επίορκοι έσεσθε , ήν τάς σπουδάς ---------- (λύω, αόριστος)

 

 

7)ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΗΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ

ΚΑΙ Η ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ:

ή έρις , ό παίς , ή χείρ , ήψαλίς , ό άνήρ , ή είκών

 

 

 

 

 

8)ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ  ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ:

1.Προσεκαλέσαντο την ---------πρός άρχοντα (γυνή).

2.Περί Συρίας διηγησόμεθα, όπου σίτος πολύς καιπρόβατά έστί και--------οί καρποφόροι (φοίνιξ).

3.Είς διδασκάλων πέμποντες πολύ μάλλονέντέλλονται έπιμελείσθαι εύκοσμίας των----------  ή-----------καί κιθαρίσεως (παίς , γράμμα).

4.Οί-------τους-----------άρπάζουσιν (γύψ,όρνις).

5.‘Ο Κύριος ήψατο της--------της κόρης (χείρ)

6.’Αλλ’ , ώ δαιμόνιε -----------, έτι και νύνέμοί πείθου (Σωκράτης)

7.‘Ορώ μέγαν τόν----------- ύμίνέσεσθαι (άγών)

8.Αί πηγαί των ποταμών έν τοίς ---------- είσίν (όρος)

 

 

 

 

9)ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ(ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ,  ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ):

1.’Επειδή έν νυκτί άπέρχονται , χαλεπώς έπορεύοντο

2.Μη γνώτω ή δεξιά σου τι ποιεί ή άριστερά σου.

3.Εί μη ποιήσουσι ταύτα, έκσπονδοι έσονται.

4.‘Οσιοι γονείς τούς παίδας νουθετήσουσιν, ότανδέη.

5.Δώσω ύμίν ήγεμόνα , ός ύμάς διά τών όρών άξει.

6.Πάσι δέος ήν, μη ματαία αν γένοιτο ή στρατεία.

7.Εύ ίσθι τούτο ότι ούχ έκών έξαμαρτάνω.

8.Πατρίς έστί πάσα , ίνα αν πράττη τις εύ.

 

 

 

 

 

 

10)ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ  ΚΑΙ

ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ:

1.Της Παράλου άφικομένης νυκτός έλέγετο ή σημφορά.

2.‘Η βοή έγίγνετο έγγύτερον.

3.Και  οί μέν ’Αθηναίοι έκ γής και έκ θαλάσσης ήμύνοντο.

4.’Εκαλέσαμεν και Προδικόν καίΙππίαν, ίναέπακούσωσι Πρωταγόρου.

5.Βουλεύου μέν βραδέως, έπιτέλει δε ταχέως τάδόξαντα.

 

 

 

 

11)ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ Ή ΑΠΟΛΥΤΕΣ:

1.     Τοσαύτα πράγματα έχούσης τής τυραννίδος έπιζητείτε ταύτην.

2.     Τίς άν ήθέλησεν άπειθείν όρώντόν βασιλέα εύπειθή?

3.     Ταύτα έπράξατε καίπερ ούκ έπιτρέποντος τού νόμου.

4.     ’Εκείνος εύθύς τριήρεις μέν  έπλήρου βοηθήσων κατά θάλατταν.

 

 

 

12) ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ:

1.     ‘Ορώ γάρ ούδένα άνθρωπον άναμάρτητον διατελούντα.

2.     Οίδα Σωκράτη διαλεγόμενον κάλλιστα περί άρετής καί τών άλλων άνθρώπων.

3.     Φαίνονται ήμών οί πρόγονοιτών άλλων άπάντων διαφέροντες.

 

 

 

                                                             ΕΠΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ   ΣΚΑΛΙΣΤΗ

                                                                                             ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ