Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

1)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣΦΩΝΕΣΚΑΙ ΤΙΣΔΙΑΘΕΣΕΙΣΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

  1. Γέλαγε με τις ώρες και ύστερατον πόνεσε το στομάχι του.
  2. Αιχμαλωτίσαμε από τουςΓερμανούς και τον έστειλαν σε στρατόπεδοσυγκεντρώσεως.
  3. Εζησε πολλά χρόνια στηνΑμερική και γι’ αυτό δε μιλάει καλά τα Ελληνικά.
  4. Η γάτα μας εκνευρίστηκε καιγρατσούνισε τα έπιπλα.
  5. Αρχισε να μας διηγείταιιστορίες από τον πόλεμο και συγκινήθηκε.
  6. Το πλοίο επισκευάστηκε από τους ναυπηγούς καιξεκίνησε για καινούρια ταξίδια.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΦΩΝΗ:γέλαγε , πόνεσε , έστειλαν , έζησε ,μιλάει, γρατσούνισε , άρχισε , ξεκίνησε .

ΠΑΘΗΤΙΚΗΦΩΝΗ: αιχμαλωτίστηκε, εκνευρίστηκε , διηγείται , συγκινήθηκε,επισκευάστηκε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΔΙΑΘΕΣΗ: έστειλαν, γρατσούνισε ,διηγείται.

ΜΕΣΗΔΙΑΘΕΣΗ: γέλαγε ,μιλάει , άρχισε , ξεκίνησε.

ΠΑΘΗΤΙΚΗΔΙΑΘΕΣΗ: πόνεσε , αιχμαλωτίστηκε , εκνευρίστηκε, συγκινήθηκε, επισκευάστηκε.

ΟΥΔΕΤΕΡΗΔΙΑΘΕΣΗ: έζησε

 

 

 

 

 

 

 

 

2)ΠΟΙΕΣΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ:

1.Οι καλεσμένοι μας έφυγαν νωρίς.

2.Χτυπώντας τα πόδια του στο πάτωμα έκανε φοβερήφασαρία.

3.Η ηλεκτρική εγκατάσταση έγινε για εναλλασσόμενορεύμα .

4.Ο Θησέας βγήκε από το λαβύρινθο ακολουθώντας τοκουβάρι της Αριάδνης .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  1. Οι καλεσμένοι =ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ
  2. χτυπώντας =ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ
  3. εναλλασσόμενο =ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ
  4. ακολουθώντας =ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

3)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣΕΓΚΛΙΣΕΙΣΤΩΝΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1.Ο Θεός να σε έχει καλά.

2.Ο στρατιώτης έκλαιγε σαν μικρό παιδί.

3.Φύγε γρήγορα πριν γυρίσουν .

4.Ας προχωρήσουμε πιο γρήγορα.

5.Πιστεύω πάντα στην αξία των ικανών.

6.Διάβασε το μάθημά σου και πήγαινε για ύπνο.

7.Να κάνεις το καλό και ναμην το λες .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.να σε έχει =ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

2.έκλαιγε =ΟΡΙΣΤΙΚΗ

3.Φύγε =ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

4.Ας προχωρήσουμε =ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

5. Πιστεύω =ΟΡΙΣΤΙΚΗ

6. Διάβασε , πήγαινε =ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΕΣ

7. Να κάνεις , να μην το λες =ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΑΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑΚΑΙ ΤΗΜΟΡΦΗΤΟΥΣ:

1.Οι νέοι διασκεδάζουν πολύ.

2.Το ότι με άκουσες είναι αρκετό.

3.Οποιος είναι εδώ, ας σηκώσει το χέρι του .

4.Η χειρονομία του με σκλάβωσε .

5.Χρειάζεται να πάρουμε νέο υπάλληλο.

6.Τόση φασαρία έγινε χωρίς λόγο.

7.Τα γιατί και τα πως με κούρασαν .

                       

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Οι νέοι =ΕΠΙΘΕΤΟ

2 Το ότι με άκουσες =ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

3. Οποιος είναι εδώ =ΠΡΟΤΑΣΗ

4. Η χειρονομία =ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

5. να πάρουμε νέο υπάλληλο =ΠΡΟΤΑΣΗ

6. φασαρία =ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

7.Τα γιατί , τα πως =ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣΛΕΞΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΑΑΠΟΘΕΤΙΚΑΡΗΜΑΤΑ:

1.Δεν αισθάνεται τίποτα όταν κοιμάται.

2.Εργάστηκε δέκα χρόνιαστη Γερμανία και γύρισε.

3.Διαχειρίζεται τα οικονομικά της εταιρείας , πουιδρύθηκε πέρυσι .

4.Αντιλαμβάνεται τα πάντα μόνο όταν θέλει .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. αισθάνεται , κοιμάται

2. Εργάστηκε

3. Διαχειρίζεται

4. Αντιλαμβάνεται

           

 

 

 

 

 

 

 

           

 

6)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΗΧΡΟΝΙΚΗΒΑΘΜΙΔΑ, ΤΟΝΤΡΟΠΟΚΑΙ ΤΟΘΕΜΑΤΩΝΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΗΜΑΤΩΝ:

1.Τα χελιδόνια έχουν φύγει για άλλους τόπους .

2.Γιατί δεν μου άνοιγες τόσηώρα;

3.Την τελευταία στιγμή το αποφάσιασαν και τουέδωσαν χρήματα .

4.Θα βοηθήσω όσους ανθρώπους μπορώ και περνάει απότο χέρι μου.

5.Δεν αισθάνθηκα ποτέ τόσο ευτυχισμένη ,παρόλο πουείχα πετύχει τόσα πράγματα στη ζωή μου.

 

            ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.έχουν φύγει = ΠΑΡΟΝ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ -  φυγ-ΑΟΡΙΣΤΙΚΟ

2άνοιγες =   ΠΑΡΕΛΘΟΝΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ -  ανοιγ-ΕΝΕΣΤΩΤΙΚΟ

3.αποφάσιασαν =ΠΑΡΕΛΘΟΝ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -  αποφασισ-ΑΟΡΙΣΤΙΚΟ

  έδωσαν=           ΠΑΡΕΛΘΟΝ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -  δωσ-ΑΟΡΙΣΤΙΚΟ

4.Θα βοηθήσω =ΜΕΛΛΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -   βοηθησ-ΑΟΡΙΣΤΙΚΟ

    μπορώ =           ΠΑΡΟΝΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ -  μπορ-ΕΝΕΣΤΩΤΙΚΟ

    περνάει             ΠΑΡΟΝΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ -  περνα-ΕΝΕΣΤΩΤΙΚΟ

5.αισθάνθηκα =ΠΑΡΕΛΘΟΝ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -  αισθανθ-ΑΟΡΙΣΤΙΚΟ

   είχαπετύχει= ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ -  πετυχ-ΑΟΡΙΣΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

7)ΝΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟΝΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΚΑΙΑΟΡΙΣΤΟΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΗΜΑΤΩΝ:

 Τρώω, πλένω , πίνω , βρίσκω , υποθέτω , παρατάσσω ,εκφράζω

         

                                                            ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Έτρωγα , έπλενα , έπινα ,έβρισκα , υπέθετα ,παρέτασσα , εξέφραζα

 

Έφαγα , έπλυνα , ήπια , βρήκα ,υπέθεσα , παρέταξα , εξέφρασα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)ΝΑΒΡΕΙΤΕ ΤΗΧΡΟΝΙΚΗΒΑΘΜΙΔΑ, ΚΑΙ ΤΟΝΤΡΟΠΟ ΤΩΝΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΗΜΑΤΩΝ:

1.Μακάρινα τον προσλάβει σήμερα .

2.Ολοι είχαν αρχίσει να τρέχουν στο μαραθώνιο.;

3.Ας περιμένουμε και τους άλλους .

4.Αποφάσισε να τα αποκαλύψει σε όλους .

5.Πρόσεξε τον κίνδυνο,προστάτεψε τον εαυτό σου

6.Θα προσπαθώ πάντα να βοηθώ τους ανθρώπους .

 

            ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.να τον προσλάβει =   ΜΕΛΛΟΝ     ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

2.τρέχουν =                    ΠΑΡΕΛΘΟΝΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ

3.ας περιμένουμε =       ΜΕΛΛΟΝ     ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ

4.να τα αποκαλύψει = ΠΑΡΕΛΘΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

5.πρόσεξε =                  ΜΕΛΛΟΝ      ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

   προστάτεψε=             ΜΕΛΛΟΝ      ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

6.να βοηθώ =                 ΜΕΛΛΟΝ     ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)ΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΗΜΑΤΩΝ:

Έρχομαι , ανακαλύπτομαι ,μένω

                                     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                                                έρχομαι                       ανακαλύπτομαι                      μένω

 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ                                            ερχόμουν                     ανακαλυπτόμουν                   έμενα

 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ    θαέρχομαι                    θαανακαλύπτομαι                 θαμένω

 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                     θαέλθω                       θαανακαλυφθώ                     θαμείνω

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ                                                    ήλθα                            ανακαλύφθηκα                      έμεινα

 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ                                       έχωέρθει                     έχωανακαλυφθεί                   έχωμείνει

 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ                                    είχαέρθει                    είχαανακαλυφθεί                   είχαμείνει

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ           θα έχω έρθει               θαέχω ανακαλυφθεί              θαέχω μείνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)ΣΤΟΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΒΡΕΙΤΕΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ:

Σαςέιχα τάξει την τελευταία φορά , να σας μιλήσω γιατο αεροπορικό μου ταξίδι από την Αθήνα σταΓιάννενα. Είναι συνταρακτικό ένα αεροπορικόταξίδι, όταν το κάνεις για πρώτη φορά. Νόμισα πωςθα φοβηθώ πολύ και σας αποχαιρέτισα με τη σκέψημου. Τι τα θες , άλλο είναινα νιώθεις τη γη στέρεη από κάτω σου κι άλλο ναγίνεσαι πουλί.

 

            ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. την φορά =       ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ         ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2. από την Αθήνα   ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΣ     ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

3. στα Γιάννενα      ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΣ     ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

4. για πρώτη φορά ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΣ     ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

5. πολύ                    ΕΠΙΡΡΗΜΑ            ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

6. με τη σκέψη       ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΣ     ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ

7. από κάτω          ΕΜΠΡΟΘΕΤΟΣ     ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΣΤΟΥ ΤΟΠΟΥ