Γ   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    

 

 

ΑΡΧΑΙΑ

 

                                    ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

 

 

1)ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ

ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ :

1.‘Ελλην τις ύπό των πολεμίων -------- (τοξεύομαι, οριστική απαθητικού αορίστου).

2.Οί στραιώται ----------- ύπότων πολεμίων διαβαίνειν τον ποταμόν ---------- ένταύθα ήμέρας τρείς

(κωλύομαι μετοχή α παθητικού αορίστου, αύλίζομαι όριστική α παθητικού αορίστου).

3.‘Ημείς έν τη μάχη του φόβου -------- (άπαλλάττομαι, οριστική β παθητικού αορίστου).

4.‘Ηνίκα δε δείλη έγίγνετο , --------- κονιορτός ώσπερνεφέλη λευκή (φαίνομαι οριστική β παθητικού αορίστου).

5.Βούλομαι όλίγω μακρότερα περί των πόλεων ----------και μη ταχύ λίαν --------- (λέγω απαρέμφατο αορίστου β-παρατρέχω απαρέμφατο αορίστου β)

6.‘Ο άνήρ ούτος ----------    ----------  και άπεσώθη (λανθάνω οριστική αορίστου β-διαφεύγω μετοχή αορίστου β)  

7.Την άρίστην όδόν εύρετε , ώ νέοι (εύρίσκω προστακτική αορίστου β)

8. Είπεν ότι τούτο ύπό τουΚύλωνος -------- (πράττομαι, ευκτική α παθητικού αορίστου)

9.Δεινώς έφοβούντο μη ---------- ύπό των ‘Αθηναίων (πείθομαι, υποτακτική α παθητικού αορίστου).

 

 

 

2)ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ:

1.‘Εν οίδα ότι ούδέν οίδα.

2.Οί ’Αθηναίοι φοβούνται μή πολλά δεινά πάθωσιν.

3.Σκέψασθε, ώ ’Αθηναίοι ,όσην πρόνοιαν περί σωφροσύνης έποιήσατο ό Σόλων.

4.Νομίζω προσήκειν τούτο ήμάς σκοπείν, όπωςσυμφέροντας νόμους τη πόλει θησόμεθα.

6.Μάθετε ώς πάσα άποικίαεύ μέν πάσχουσα τιμά την μητρόπολιν, άδικουμένηδε άλλοτριούται.

7.Ούτοιείχον τον φόβον μή καί έπίσφάς ό πόλεμος έλθη.

8.Η μήτηρ διηρώτα τόν Κύρονπότερον βούλοιτο μένειν ή άπιέναι

 

 

 

 

 

3)ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ

 ΤΩΝ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ:

1.Διά ά γιγνώσκων όάνθρωπος τά κακά ότι κακά έστίν, όμως αυτά --------Επειδή --------- ύπό της ήδονής

(ποιώ,οριστική ενεστώτος - ήττώμαι οριστική ενεστώτος).

2.-------- τάς διαβολάς κάνψευδείς ώσιν (εύλαβούμαι,  προστακτικήβ ενικο)

3.Οί Λακεδαιμόνιοι πέμποντες άγγέλους ---------- μη τειχίζειν τήνπόλιν    (άξιώ,παρατατικός).

4.’Ανήρ δίκαιος έστίν ούχ ό μή --------- , άλλ΄όστις -------- δυνάμενος μη βούλεται (άδικώ μετοχή - άδικώ απαρέμφατο).

5.Οί κύνες ---------- όν άν μη γιγνώσκωσι (ύλακτώ(-έω)-οριστική ενεστώτος)

6.Χαίρουσι καί οί θεοί --------  ύπ΄άνθρώπων (τιμώμαι -μετοχή)  

7.Ξενοφών ------------ σύν τοίςάλλοις καί ούκ έδύνατο καθεύδειν (λυπούμαι- παρατατικός)

8. Τούς μένθεούς --------- , ώ Δημόνικε , τούς δε γονείς -------- (φοβούμαι,προστακτικήτιμώπροστακτική)

9.’Ασκείτε , ώ παίδες , τών περί τό σώμα γυμνασίωνμή τά πρός τήν ΄ρώμην άλλά τά πρός τήν ύγείαν. ( άσκώ προστακτική)

10.‘Ο  ’Ιάσων τριήρεις ---------  καί --------- τοίςΘηβαίοις. ( πληρώ,παρατατικός - βοηθώ(-εω),παρατατικός)

 

 

                                                                          ΕΠΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ   ΣΚΑΛΙΣΤΗ

                                                                                             ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ