Γ   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ    

  

ΑΡΧΑΙΑ

 

                                    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

1) ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ

 ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ :

1.‘Ελλην τις ύπό των πολεμίων -------- (τοξεύομαι,οριστική απαθητικού αορίστου).

2.Οί στραιώται ----------- ύπό των πολεμίων διαβαίνειν τον ποταμόν ---------- ένταύθα ήμέρας τρείς(κωλύομαι μετοχή α παθητικούαορίστου, αύλίζομαιόριστική α παθητικού αορίστου).

3.‘Ημείς έν τη μάχη του φόβου -------- (άπαλλάττομαι, οριστική βπαθητικού αορίστου).

4.‘Ηνίκα δε δείλη έγίγνετο , --------- κονιορτός ώσπερνεφέλη λευκή (φαίνομαι οριστική β παθητικού αορίστου).

5.Βούλομαι όλίγω μακρότερα περί των πόλεων ----------και μη ταχύ λίαν --------- (λέγωαπαρέμφατο αορίστου β-παρατρέχω απαρέμφατοαορίστου β)

6.‘Ο άνήρ ούτος ----------    ----------  καιάπεσώθη (λανθάνωοριστική αορίστου β-διαφεύγωμετοχή αορίστου β)   

7.Την άρίστην όδόν εύρετε , ώ νέοι (εύρίσκω προστακτική αορίστου β)

8. Είπεν ότι τούτο ύπό τουΚύλωνος -------- (πράττομαι, ευκτική α παθητικού αορίστου)

9.Δεινώς έφοβούντο μη ---------- ύπό των ‘Αθηναίων (πείθομαι,υποτακτική α παθητικού αορίστου).

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. έτοξεύθη

2. κωλυθέντες , ηύλισθησαν

3. άπηλλάγημεν

4. έφάνη

5. είπείν , παραδραμείν

6. έλαθε , διαφυγών

7. εύρετε

8. πραχθείη

9. πεισθώσι

 

 

 

 

 

 

2)ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΑ ΤΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ:

1.‘Εν οίδα ότι ούδέν οίδα.

2.Οί ’Αθηναίοι φοβούνται μή πολλά δεινά πάθωσιν.

3.Σκέψασθε, ώ ’Αθηναίοι ,όσην πρόνοιαν περί σωφροσύνης έποιήσατο ό Σόλων.

4.Νομίζω προσήκειν τούτο ήμάς σκοπείν, όπως συμφέροντας νόμους τη πόλει θησόμεθα.

6.Μάθετε ώς πάσα άποικία εύ μέν πάσχουσα τιμά την μητρόπολιν, άδικουμένη δε άλλοτριούται.

7.Ούτοι είχον τον φόβον μή καί έπίσφάς ό πόλεμος έλθη.

8.Η μήτηρ διηρώτα τόν Κύρον πότερον βούλοιτο μένειν ή άπιέναι

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  1. ότι ούδέν οίδα   ΕΙΔΙΚΗ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ οίδα
  2. μή πολλά δεινάπάθωσιν    ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΗ– ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣφοβούνται
  3. όσην πρόνοιαν περί σωφροσύνης έποιήσατο ό Σόλων   ΠΛΑΓΙΑΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΡΗΜΑΤΟΣ Σκέψασθε
  4. όπως συμφέροντας νόμους τη πόλει θησόμεθα  ΠΛΑΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗΜΕΡΙΚΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑτούτο
  5.  ώς πάσα άποικία εύ μέν πάσχουσα τιμά την μητρόπολιν - άδικουμένη δε άλλοτριούται ΕΙΔΙΚΕΣ– ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΗΜΑ Μάθετε
  6. μή καί έπί σφάς ό πόλεμος έλθη ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΗ –ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΞΗ φόβον
  7. πότερον βούλοιτο μένειν ή άπιέναι ΠΛΑΓΙΑΕΡΩΤΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΔΙΜΕΛΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΡΗΜΑΤΟΣδιηρώτα

 

 

  

 

 

 

3)ΝΑΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ:

1.Διά ά γιγνώσκων όάνθρωπος τά κακά ότι κακά έστίν, όμως αυτά --------Επειδή --------- ύπό της ήδονής (ποιώ,οριστική ενεστώτος - ήττώμαιοριστικήενεστώτος).

2.-------- τάς διαβολάς κάνψευδείς ώσιν (εύλαβούμαι,  προστακτικήβ ενικο)

3.Οί Λακεδαιμόνιοι πέμποντες άγγέλους ---------- μη τειχίζειν τήνπόλιν    (άξιώ,παρατατικός).

4.’Ανήρ δίκαιος έστίν ούχ ό μή --------- , άλλ΄όστις -------- δυνάμενος μη βούλεται (άδικώ μετοχή - άδικώ απαρέμφατο).

5.Οί κύνες ---------- όν άν μη γιγνώσκωσι (ύλακτώ(-έω)-οριστική ενεστώτος)

6.Χαίρουσι καί οί θεοί --------  ύπ΄άνθρώπων (τιμώμαι -μετοχή)   

7.Ξενοφών ------------ σύν τοίςάλλοις καί ούκ έδύνατο καθεύδειν (λυπούμαι- παρατατικός)

8. Τούς μένθεούς --------- , ώ Δημόνικε , τούς δε γονείς -------- (φοβούμαι,προστακτικήτιμώπροστακτική)

9.’Ασκείτε , ώ παίδες , τών περί τό σώμα γυμνασίωνμή τά πρός τήν ΄ρώμην άλλά τά πρός τήν ύγείαν. ( άσκώ προστακτική)

10.‘Ο  ’Ιάσων τριήρεις ---------  καί --------- τοίςΘηβαίοις. ( πληρώ,παρατατικός - βοηθώ(-εω),παρατατικός)

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

1. ποιεί, ήττάται

2. Εύλαβού

3. ήξίουν

4. άδικών , άδικείν

5. ύλακτούσι

6. τιμώμενοι

7. έλυπείτο

8. φοβού, τίμα

9. ’Ασκείτε

10.έπλήρου, έβοήθει

  

 

 

                                                                           ΕΠΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ   ΣΚΑΛΙΣΤΗ

                                                                                                      ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ